II ERLAC CIDADE DE A CORUÑA – XVI CIRCUITO GALEGO DE PROMOCIÓN

BASES
Organizador do torneo: ERLAC
Colabora: Federación Galega de Xadrez
Data: Domingo 29 de outubro de 2023
Local de xogo: Pabellón IES Rafael Puga.
Enderezo: Rúa Leopoldo Alas Clarín 4, A Coruña
Categorías:
Sub-8 “Promesas”: Nados nos anos 2015 e posteriores.
Sub – 10 “Benxamines”: Nados nos anos 2014 e 2013.
Sub – 12 “Alevíns”: Nados nos anos 2012 y 2011.
Sub – 14 “Infantiles”: Nados nos anos 2010 y 2009.
Inscripción:
Por correo electrónico: torneosxadrez@erlac.es
Límite: Ata as 23:00 horas do día 27 de outubro
Aforo: Máximo de 200 prazas para todo o torneo Torneo Federado:
Só poderán participar xogadores federados.
Sistema de xogo: Suizo a 7 Roldas de 10’ + 5″ de incremento para todas as categorías Aplicarase o artigo A4 (partidas sen supervisión adecuada)
Calendario de competición:
Presentación e confirmación das listas: 10:45 horas.
Roldas:
1ª: 11:00
2ª: 11:45
3ª: 12:30
4ª: 13:15
5ª: 16:00
6ª: 16:45
7ª: 17:30
Desempates:
1º Enfrentamento directo, sempre que todos os xogadores empatados se enfrontasen entre si
2º Buchholtz -1.
3º Buchholz Total.
4º ARO
5º APRO
Entrega de Premios e Clausura
Horario: 18:45
Trofeos:
Cinco Primeiros Clasificados Primer xogador Local
Outros Premios: Regalos participativos para todos os xogadores
Sorteo de regalos no que participaran todos os xogadores das categorías de promoción
Arbitraxe e Organización
xogadas ilegais: Tres xogadas ilegais suporán a perda do partido para as categorías sub8 e sub10.
Dúas xogadas ilegais suporán a perda do partido para as categorías sub-12 e sub-14 e absoluta.
Non se incrementarán os tempos para as xogadas ilegais, agás no caso de que o lesionado teña menos dun minuto no reloxo, caso en que se sumará un minuto.
Inicio dos xogos: Á hora sinalada para o inicio da sesión comezarán os reloxos dos xogadores que teñan as pezas brancas. O tempo de atraso permitido é ata que caia a bandeira.
Dirección do Torneo: Jesús Vázquez Forno
Árbitro principal: Óscar de Prado
Aceptación: Os delegados de cada club e os xogadores inscritos autorizan a organización do torneo, a difusión de información ou o uso de imaxes ou o nome do equipo e dos seus xogadores nos medios de comunicación ou nos anuncios e reportaxes da competición, sempre que non supoña un prexuízo para a súa honra ou reputación, nin que sexa contrario aos seus intereses e sempre dentro do marco legal establecido no Código Civil, na Lei de axuizamento civil e na Lei orgánica 15/99, do 13 de decembro, de protección. de Datos Persoais.
CESIÓN DE DEREITOS DE IMAXE
A inscripción a este torneo implica a aceptación das bases do mesmo así como autoriza de forma expresa e voluntaria á ORGANIZACIÓN , a empregar gratuitamente os vídeos, imaxes e/ou audios nos que este interveña -incluso aquelos facilitados polo mesmo coa finalidade de:
Publicar na páxina web así como en calquera das redes sociais das que forme parte ou outra publicación impresa e/ou dixital co fin de dar unha maior visibilidade e/ou
difusión á actividade da Organización.
Dita autorización refírese á totalidade dos usos que poidan ter os videos, imaxes e/ou audios nos que aparezca, empregando os medios técnicos coñecidos na actualidade e os que poideran desenvolverse nofuturo, e para calquer aplicación. Todo elo coa única salvedade e limitación de aquelas utilizacións ou aplicacións que puidieran atentar ao dereito ao honor nos términos previstos na Lei Orgánica 1/1982, de 5 de maio, de protección civil ao dereito ao honor, a intimidade persoal e familiar e á propia imaxe.
A autorización non fixa ningún límite de tempo para a súa concesión nin para a explotación nas que apareza, polo que a autorización considérase concedida por un prazo de tempo ilimitado. Esta autorización pode ser revocada en calquer momento polo Interesado, coa salvedade de aquelas actuacións/campañas que estean en marcha, en cuxo caso deberán finalizar para que empece a facer efecto a revocación, polo que a retirada do consentimento, non terá carácter retroactivo.


Publicar respuesta.